Als consument geniet u conform de Europese Verordeningen in Nederland een bijzondere bescherming. Indien u als consument een geschil heeft met een bedrijf toetsen wij voor u of u daadwerkelijk een beroep toekomt op deze bescherming en hoe u deze kunt afdwingen. Immers zal er vaak sprake zijn van een ‘David tegen Goliath’-situatie waardoor u op die wettelijke bescherming van de consument ook echt aangewezen bent. Het gaat vaak om geschillen over (wettelijke) garantieaanspraken, bewijsvermoedens ten aanzien van gebrekkige producten of diensten, dan wel mogelijke kostenvergoedingen en/of schadevergoedingsaanspraken van u als consument tegen de professionele partij. Consumentenrecht is vaak van belang bij koopovereenkomsten, overeenkomsten op afstand, zoals online transacties, en bij geschillen in het reisrecht.

Professionele partijen hanteren vaak onduidelijke algemene voorwaarden waarbij in die zogenaamde ‘kleine lettertjes’ uw rechten worden uitgehold. Dat hoeft u niet zonder meer te accepteren. Wij staan graag te uwer beschikking om u als consument verder te helpen zodat u niet langer van het spreekwoordelijke ‘kastje naar de muur’ wordt gestuurd.