Bij het opstellen van contracten dienen de partijen ook bedacht te zijn op elkaars rechtsopvattingen. Niet uitsluitend de tekst van het contract maar juist onuitgesproken veronderstellingen kunnen een valkuil vormen voor succes. Dat geldt in het bijzonder als er buitenlandse contractspartijen bij betrokken zijn. Bij het opstellen van contracten toetsen wij naast het contract ook de positie daarvan binnen uw bestaande of beoogde (handels)relatie.

Een bestendige relatie vormgeven met begrijpelijke contracten, die ook in onverwachte situaties standhouden. Voorwaarden die met respect aansluiten bij zowel (Nederlands) koopmanschap als de (Duitse) maakindustrie en die grensoverschrijdende samenwerking via distributie of agentuur daadwerkelijk vergemakkelijken. Heeft u afdwingbare mogelijkheden als uw partner niet afneemt of niet betaalt? Wat geldt bij beschadiging van de handelswaar? Zijn uw algemene voorwaarden in overeenstemming met de (internationale) wet en regelgeving? Een goed contract is het halve werk.

Internationaal privaatrecht (IPR) is voor ons niets uitzonderlijks. Wij passen het dagelijks toe. Het IPR bepaalt welke rechtbank bevoegd is en wijst het toepasselijke (nationale) recht aan. Doorgaans is het in uw belang om geschillen door uw eigen rechter conform uw eigen recht te laten beslechten.

Het IPR speelt niet uitsluitend bij contractuele relaties een belangrijke rol. Ook als u met een buitenlandse partij bij een ongeval betrokken raakt, of deze anderszins onrechtmatig jegens u handelt, moet worden nagegaan of u uw schadevergoeding aan de Nederlandse rechter met toepassing van Nederlands recht kunt voorleggen. De verschillen tussen toepassing van buitenlands of Nederlands recht kunnen groot zijn. In het kader van IPR adviseren wij naast procespartijen ook Duitse rechtbanken bij de toepassing van Nederlands recht en zijn wij betrokken bij rogatoire commissies waarin buitenlandse partijen als getuige in Nederland worden gehoord. Het IPR wordt doorgaans als een vrij bijzonder rechtsgebied gezien dat echter bij ons kantoor tot de alledaagse praktijk behoort.